Hovedseksjon

Trygg læring

 

 

 

Trygg læring er et holdningsskapende tiltak med fokus på å skape et godt fellesskap og læringsmiljø for alle på skolen. Tiltaket skal bidra til å styrke elevenes ferdigheter i konflikthåndtering, kommunikasjon, samarbeid og empati, samt evne til selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet.

 

Dette er i tråd med Kunnskapsløftets beskrivelse av sosial kompetanse. Tiltaket er også forankret i Opplæringsloven §9a, der det står at «Skolen er forpliktet til aktivt og systematisk å sikre og ivareta et godt skole- og arbeidsmiljø for elevene».

 

Elevmegling

 

Systemtiltaket innebærer også elevmegling, som er både forebyggende og gjenopprettende. Hvert år utdannes nye elever til elevmeglerrollen. På skolen har vi til enhver tid 40-50 meglere fra 6. til 10. trinn. Deres rolle er i hovedsak forebyggende og går ut på å hjelpe yngre elever i friminuttene med å løse mindre uenigheter, sørge for at alle har noen å prate og være sammen med, samt være gode rollemodeller.

 

Elevmeglerne er også utdannet til å kunne megle i konflikter mellom elever og å bidra til at konflikter kan løses på en hensiktsmessig måte. Megling er basert på frivillighet og meglerne er upartiske.

 

Mobbing skal ikke megles da mobbing er et overgrep og ikke en konflikt. Det er samtidig viktig at vi alle, både barn og voksne, har en felles forståelse av hva vi mener med mobbing.

 

Skolen har egne ressurslærere som er ansvarlig for utdanningen og oppfølgingen av elevmeglerne. Ønsker du mer informasjon rundt Trygg læring, ta kontakt med sosiallærer.