Permisjonsreglement

Søknad om en dags permisjon sendes til kontaktlærer og det er kontaktlærer som behandler søknaden etter retningslinjene under.

Ved søknad om permisjon ut over 1 dag og inntil 10 skoledager leveres til skolens kontor og innvilges/avslås av rektor.

Ved søknad om permisjon gjør skolen en todelt vurdering. Skolen må først ta stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen. Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås.

Relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

  • Elevens prestasjoner på skolen
  • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
  • Elevens permisjonshistorikk

Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om eleven faktisk kan få permisjon. Dersom skolen kommer til at de ikke kan innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Retningslinjene nedenfor sier noe om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon, forutsatt at dette er forsvarlig, og i hvilke situasjoner skolen ikke skal innvilge permisjon.

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig

Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familiebegivenheter. Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse. Dette gjelder også på dager der det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver. Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.

 

NB! Det kan ta opptil to uker før permisjonssøknaden er ferdig behandlet. Søk i god tid!

Rutine for søknad om permisjon

Søknad om en dags permisjon sendes til kontaktlærer og det er kontaktlærer som behandler søknaden etter retningslinjene under.

Ved søknad om permisjon ut over 1 dag og inntil 10 skoledager leveres til skolens kontor og innvilges/avslås av rektor.

Drawing of a city