Permisjonsreglement

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Søknad om én dags permisjon sendes til kontaktlærer og det er kontaktlærer som behandler søknaden etter retningslinjene under.

 

Søknader om permisjon for mer enn én dag må skrives i Osloskolens skjema for søknad om permisjon. Skal du søke permisjon for flere elever må du skrive et eget skjema for hver enkelt elev. 

 

Gå til 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/ for å laste ned søknadsskjema for permisjon. 

 

Send e-post eller brev til skolen for å søke (du må søke skriftlig)

Ved søknad om permisjon ut over 1 dag og inntil 10 skoledager sendes søknaden til skolen på postmottak@ude.oslo.kommune.no med Lindeberg skole i emnefeltet.

Brev sendes til:  

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Lindeberg skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Merk konvolutten med skolens navn.

Ved søknad om permisjon gjør skolen en todelt vurdering. Skolen må først ta stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen. Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås.

Relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

  • Elevens prestasjoner på skolen
  • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
  • Elevens permisjonshistorikk


Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om eleven faktisk kan få permisjon. Dersom skolen kommer til at de ikke kan innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Retningslinjene nedenfor sier noe om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon, forutsatt at dette er forsvarlig, og i hvilke situasjoner skolen ikke skal innvilge permisjon.

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig


Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familiebegivenheter. Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse. Dette gjelder også på dager der det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver. Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.

NB! Det kan ta opptil tre uker før permisjonssøknaden er ferdig behandlet. Søk i god tid!