Ordensregler

§ 1 Lindeberg skoles formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for Lindeberg skole. Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskoler og skoleturer.

For grunnskoleelever gjelder reglene også på skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i Osloskolens reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

§ 4 Regler for orden

Elevene skal

 • møte presist
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr og bøker
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden
 • ta av yttertøy inne, CAPs og lue i undervisningstimer

§ 5 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

 • være til stede i opplæringen
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til arbeidsro og et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge rutiner for melding av fravær
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og behandle datautstyr og digitalt utstyr på en ansvarlig og forsvarlig måte
 • bruk av hjelpemidler og spesialutstyr på en ansvarlig og forsvarlig måte
 • ikke ta med eller nyte brus, godteri eller lignende
 • holde mobiltelefoner og/eller mp3 spillere avslått/på lydløs i skoletiden. Unntak: Elever på ungdomstrinnet kan benytte mobiltelefonen og/eller mp3 spillere i friminutt og midttime.

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • å mobbe/å ha krenkende adferd
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å bruke tobakk/snus
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • å kaste snøball på andre steder enn de anviste blinker
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet inne

§ 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Lindeberg skole vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

 1. anmerkning
 2. skriftlig advarsel/melding til elev og til foreldre/foresatte
 3. pålegg om å utføre fagrelaterte oppgaver før eller etter skoletid pga. tapt undervisningstid som eleven er ansvarlig for
 4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 5. pålegg om å møte opp før skoletid for å forhindre krenkende adferd/mobbing av medelev på skoleveien
 6. pålegg om å sitte igjen etter skoletid for å forhindre krenkende adferd/mobbing av medelev på skoleveien
 7. pålegg om å holde seg på et begrenset område av skolens areal ute/inne
 8. oppbevare mobiltelefoner og/eller mp3 spillere midlertidig til undervisningsøkten er slutt
 9. beslaglegge og kaste medbrakt brus, godteri eller lignende
 10. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10 og 3-8)
 11. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen - inntil tre dager på 8.–10. trinn (oppll. §§ 2-10)
 12. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte
 13. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet og vurdere bekymringsmelding til barnevernet.

§ 8 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

§ 9 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig eller skriftlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes. (Ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis
 • skriftlig)
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
 • I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig.

Foreldre/foresatte skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.

Sanksjonene i § 6 nr. 11-13 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 10 Ikrafttredelse

Dette reglementet trer i kraft fra 10.01.2013.

Les Osloskolens reglement for orden og oppførsel.