Elevenes psykososiale arbeidsmiljø

Lindeberg skole har utarbeidet en handlingsplan. Under følger de viktigste punktene fra planen.

Krenkende atferd

Krenkende atferd er en fellesbetegnelse for alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk, enten mellom elev-elev, elev-ansatt eller ansatt-ansatt.Mobbing, vold, diskriminering og rasisme hører inn under hva krenkende atferd er. Krenkende atferd kan også være enkeltstående handlinger eller enkeltstående ytringer, om for eksempel utseende eller funksjonsnedsettelser.

Handlingsplikt:

Når en ansatt får kunnskap om eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger har den ansatte handlingsplikt. Det betyr:

Plikt til å undersøke – den ansatte skal undersøke forholdet hun eller han har fått kunnskap om eller mistanke tilPlikt til å varsle – skolens ledelse skal varsles dersom det er forhold som bør følges oppPlikt til å gripe inn – den ansatte har plikt til å gripe inn dersom det er nødvendig og mulig. Hensikten er å stoppe uønskede handlinger så raskt som mulig for å unngå/redusere fysiske og psykiske skader hos de involverte

Skolens videre oppfølging:

Skoleledelsen foretar en konkret undersøkelse av de faktiske forholdene, bakgrunn for henstillingen, hva som har skjedd og hvem som er involvert i saken.Skoleledelsen tar stilling til om elevens rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø er oppfylt eller ikke

Enkeltvedtak:

Hvis undersøkelsene viser at elevens rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø ikke er oppfylt skal det iverksettes egnede tiltak slik at retten blir oppfylt.Dersom skolens tiltak er inngripende og bestemmende for elevens rettigheter og plikter må rektor fatte et enkeltvedtak etter Opplæringsloven §9a-3 andre ledd.

Hva skal du som forelder gjøre dersom ditt barn opplever krenkende atferd?

Ta kontakt med kontaktlærer for ditt barn så fort som mulig. Du kan også kontakte sosiallærer eller en i skolens ledelse. 

Dersom du ønsker mer informasjon om skolens handlingsplan finner du hele handlingsplanen her: Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø.

Opplæringslova §9a:

§9a-1 Generelle krav

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skoler har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring

§9a-3 første ledd

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør

§9a-3 andre ledd

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn