AfA

Lindeberg skole ble i 2013, som en av to Osloskoler, med på satsningen Achievement for All. Achievement for All (AfA) er et rammeverk for helhetlig skoleutvikling med særlig fokus på styrket skoleledelse, kvalitet i undervisningen, økt læring og tett samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere om elevenes utvikling.

AfA startet i England i 2009 og omfattet 454 skoler. På alle skolene som deltok ble elevresultatene bedre. I England er derfor AfA nå landsdekkende og inkluderer rundt 2000 skoler. Rammeverket inneholder fire elementer:

Leadership - sterkt og tydelig lederskapTeaching and learning - høy kvalitet i undervisning og læringParental engagement - strukturerte foreldresamtaler for økt foreldreengasjementWider outcomes - ulike tiltak som støtter opp om elevers aktive deltakelse, engasjement go prestasjoner i alle deler av skolehverdagen.

På Lindeberg skole startet vi arbeidet med AfA høsten 2013. I løpet av de første to årene vil vi jevnlig få veiledning fra våre to engelske coacher på områder for skoleutvikling. Coachene jobber både inn mot ledelsen og mot personalet. Elevene vil også stifte bekjentskap med dem når de kommer rundt på de ulike trinnene for å observere og komme med tilbakemeldinger på undervisning.

Vi ser svært posistivt på arbeidet med AfA. AfA bygger videre på det vi allerede vet at fungerer ved skolen og videreutvikler områder hvor vi kan bli enda bedre.